ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Обхват
  1. Настоящите Общи условия се отнасят за:
   1. Резервация, участие и отказ в предлаганите от „Вагабонд Травъл“ (наричан по-нататък Туроператора) туристически пътувания с обща цена и са неразделна част от тях.
   2. Уреждане на спорове, възникнали във връзка предлаганите от Туроператора туристически пътувания с обща цена.
  2. Правейки резервация и/или подписвайки договора, се приема за безспорно, че Потребителят се е запознал с Общите условия и се съгласява изцяло с тях.
  3. „Вагабонд Травъл“ е лицензиран туроператор с номер на лиценза РК-01-7827, ЕИК204868265, седалище и адрес на управлeние: гр. София, бул. “Княз Александър Дондуков-Корсаков” 5, вх. В, ап.25, интернет адрес: www.vaganondtravel.bg, e-mail: vagabondtravelbg@gmail.com, тел.: +359 897 984 983. Удостоверението за регистрация е налично на интернет сайта, секция Документи.
  4. Предмет на настоящите общи условия е предоставяне от „Вагабонд Травъл“ (наричан по-нататък Туроператора) на Потребителя на организирано пътуване с обща цена срещу заплащане от Потребителя.
  5. „Потребител на индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена“ е лице:
   1. което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или
   2. което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или
   3. от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или
   4. в полза на което е прехвърлено туристическо пътуване с обща цена
 2. Записване за пътуване и резервации за програмите на „Вагабонд Травъл“,
  1. Резервациите за участие в програмите на „Вагабонд Травъл“ се извършва чрез резервационната форма към всяка програма, публикувана на интернет сайта на „Вагабонд Травъл“ – www.vagabondtravel.bg, на електронната поща: vagabondtravelbg@gmail.com или на телефон +359 897 984 983.
  2. Резервацията се смята за действителна след потвърждение от страна на Туроператора, подписване на договор и заплащане на депозит в размер на 30 % или цялата цена на пътуването от страна на Клиента.
  3. Преди да направи резервация, Потребителят е длъжен да се запознае с настоящите Общи условия. С изпращането на резервация се счита, че Потребителят се е запознал с Общите условия и се съгласява с тях.
 3. Цени, плащания и срокове, свързани с тях
  1. Цените на пътуванията на сайта на „Вагабонд Tравъл“ могат да бъдат обявени в Български лева (BGN), Щатски долари (USD) или Евро (EUR)
  2. Към всяка програма има изрично описание какво включва цената на програмата. Всички разходи, които не са упоменати в раздел „Цената включва“ се считат за лични и не се включват в цената на туристическия пакет.
  3. Всички плащания се извършват в лева, по банковатасметка на Туроператора, открита в Уникредит Булбанк АД: IBAN: BG97 UNCR 7000 1523 1200 66  BIC: UNCRBGSF
  4. Цените на пътуванията, обявени в чужда валута, се преизчисляват по централен курс на БНБ за съответната валута, към датата на плащане.
  5. Депозит. Ако не е упоменато друго депозитът е в размер на 30% от цената на пътуването. Потребителят заплаща депозита след потвърждение от Туроператора в срок до 2 (два) дни след това, освен в случаите, когато е упоменат друг срок.
  6. Окончателно плащане:
   1. За уикенд програми в България и чужбина с продължителност до 3 дни – до 3 дни преди началната дата на програмата
   2. Програми с дължина над 3 дни в България – до 7 дни преди датата на отпътуване
   3. За пътувания в чужбина с автобус – 30 календарни дни преди датата на отпътуването, ако не е упоменато друго
  7. Туроператорът има право да увеличава цената на пътуванията в чужбина при покачване на цените на горивата, изменение на размера таксите, свързани с пътуването (летищни, пристанищни, фериботни и др.), промяна на валутните курсове, възникнали след подписване на договора. Промяната в цената може да бъде извършена не по късно от 20 дни преди началната дата на пътуването, дори при наличие на горепосочените обстоятелства. Увеличението в цената с по-малко от 5% не се счита за значителна промяна в клаузите на договора.
  8. В случаите, когато туроператорът има право да увеличи цената на пътуването с повече от 5% поради описаните в т. 3.7. причини, Туроператорът е длъжен да уведоми потребителя в двудневен срок, но не по късно от 20 дни преди датата на отпътуването.  Потребителят има право да се откаже от пътуването без да дължи неустойка или обезщетение, като в този случай той е длъжен да уведоми Туроператора  в  срок от три дни от получаване на уведомлението за промяна. В случай, че приеме така предложената увеличена цена, страните се задължават да сключат допълнително писмено споразумение към договора за организирано пътуване във връзка с промяна на пакетната цена.
  9. В случайте, когато Туроператора предоставя информация за цени на услуги, които НЕ са включени в пакетната цена (входове на музеи и/или атракциони, допълнителни екскурзии, храна и др.) страните се съгласяват, че това са ориентировъчни цен и Туроператора не се обвързва с тяхната точност и не носи отговорност при разлика между обявените и действителните цени.
 4. Визи и лични документи
  1. Туроператорът се задължава да предоставя информация на Потребителя за личните документи, необходими по време на пътуването в съответствие със законодателството на съответната държава, в която ще се осъществи пътуването.
  2. Издаването на визи е в компетентността единствено на съответното посолство/консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ за издаване на виза от страна на посолството/консулството, внесените от Потребителя такси за издаване на виза ще бъдат задържани в съответствие с изискванията на посолството/консулството при условие, че няма друго изискване, напр. Платена първа нощувка.
 5. Права и задължения на страните
  1. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА
   1. Туроператорът се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
   2. Туроператорът има сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ в съответствие с чл.93, ал. 1от Закона за Туризма при ЗК „Лев Инс“ АД. Сертификатът за сключената застраховка, както и лимитите на покритие са налични на адрес www.vagabondtravel.bg, секция Документи.
   3. Туроперторът може да сключи за клиента планинска застраховка или задължителната медицинска застраховка за пътуване в чужбина: „Помощ при пътуване с асистанс“ , при изразено съгласие за това от негова страна. Съгласието следва да е в писмена форма.
   4. Туроператорът има право да се позове на т. 6 при промени и анулации.
   5. Туроператорът има право да откаже изпълнение на договора без да носи никава отговорност, ако Клиентът не извърши плащания в установените срокове и по установените начини и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Клиентът е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща, а служи като неустойка при развалянето на договора.
   6. В случайте, когато Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на договора за организирано пътуване, се прилагат изцяло разпоредбите на чл. 93, ал. 1 – 5 от Закона за туризма.
  2. Права и задължения на Потребителя
   1. Потребителят има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването, като уведоми за това Туроператора в сроковете за отказ от пътуване без да дължи неустойка от настоящия договор, като носи солидарна отговорност за задълженията по договора и заплаща разноските по прехвърлянето.
   2. Да прави промени и анулации според т. 6 от Общите условия.
   3. Потребителят се задължава да уведоми незабавно Туроператора при промяна в адреса, номера на личните документи или начина на комуникация, посочени в този договор.
   4. Потребителят се задължава да заплати в пълен размер и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
   5. Потребителят се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.
   6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, се задължава да премине съответната профилактика, съгласно международните медицински изисквания.
   7. Потребителят се задължава за пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи (Паспорт и задължителни имунизации), оформени в съответсвие със законите на посещаваната страна и РБългария.
   8. За лица под 18 г., пътуващи с единия родител и/или с пълнолетен придружител – освен документ за самоличност, се изисква и изрична нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува само в чужбина. Оригиналната декларация и две незаверени копия следва да се носят по време на пътуването.
 6. Неустойки и анулации
  1. Настоящия раздел е приложим само за пътувания в България.
  2. Неустойки и анулации на резервациите за пътуване в чужбина са индивидуални за конкретното пътуване и се определят в съответния договор.
  3. В случай на отказ от страна на Потребителя от пътуване 3 (три) или по-малко дни преди отпътуването, Туроператорът удържа 100% от общата цена на организираното пътуване.
  4. В случай на неявяване от страна на Потребителя на определеното за пътуване място и време, Туроператорът удържа 100% от общата цена на организираното пътуване.
  5. Ако пътуването бъде прекъснато по желание на Потребителя или по други, независещи от Туроператора причини, не се връща никаква част от общата сума за пътуване.
  6. При значителна промяна в някоя от основните клаузи на договора, Туроператорът е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 (три) дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, e-mail действително могат да бъдат ползвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението.
  7. В случай, че Потребителят не приеме промените по т.6.6, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от договора без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстанови платените от него суми по Договора в 7 (седем) дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
  8. Замяна на указаните хотели, заведения за хранене и развлечения с равностойни от същата или по-висока категория се счита за незначителна. При откз на клиента да приеме направената замяна,се прилагат т. 6.3 и т. 6.4.
 7. Отговорности и Рекламации
  1. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
   1. Потребителя;
   2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договораи извън контрола на Туроператора;
   3. Форсмажорни обстоятелства – непреодолима сила е непредвидимо и/или непредотвратимо събитие с извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолимо събитие се счита: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки отстрана на авиолинии или фериботни компании, пътен инцидент и катастрофа, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи повече време от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата, усложнена метеорологична обстановка, провеждащо се мероприятие, което ограничава придвижването на туристите до мястото на туристическите обекти и други изключителни обстоятелства. При тези случай Туроператорът си запазва правото на промени в програмата според конкретната ситуация.
   4. За услуги, които Потребителят е закупил на място, директно от доставчика или посредник, без участието на Туроператора;
   5. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите, упоменати в договора за турстическо пътуване, той се задължава да компенсира клиента в размера на неизпълнението или на съответните нанесени вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на услугите.
   6. Туроператорът има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на договора, като връща на Потребителя всички платени суми без тази част от тях за извършени фактически разходи (такса за анулация на сключени от името и сметка на Потребителя застраховки, глоби за върнати самолетни билети за редовни полети съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси идруги заявени по желание на Потребителя и платени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица-контрагенти на Туроперетора и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
   7. В случай на ненабиране на минималния брой участници по програмата, по изрично желание от страна на Потребителя Туроператорът може да предложи осъществяване на пътуването с по-малък брой участници. В този случай Туроператорът посочва цена на пътуването, валидна при променените условия.
   8. Туроператорът не носи отговорност пред клиента в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
    1. Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
    2. Анулация или прекъсване по лични причини на Потребителя;
    3. Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
    4. Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;
   9. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, което се дължи на Потребителя, включително когато поради въздействие на алкохол и/или наркотични и/или упойващи вещества,възпрепятства изпълнението на програмата. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви неустойки или компенсации, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, Туроператорът му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило изцяло да го отстрани от туристическата програма, като същото се документира с протокол от присъстващите на място служебни лица или други туристи.
  2. Всички възникнали спорове по изпълнение на договора се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане към компетентния български съд.
  3. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава да уведоми незабавно доставчикана услугите на място, както и да уведоми в писмен вид Туроператора или негов представител на място с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
  4. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, Потребителят има право да предяви надлежно рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 3 (три) дни след края на пътуването.Туроператорът се задължава да даде становище по рекламацията в 30 дневен срок от предявяването и.
 8. Разпоредби, свързани със спецификите на предлаганото пътуване. Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Туроператора пътувания:
  1. Приема се, че Потребителите, които резервират пътуване на „Вагабонд травъл“ са запознати с рисковете и неудобствата на приключенското пътуване. Поради политически, културни, климатични и др. различия и като цяло по-суровите условия, пътуването в някои районина света включва непривични за ежедневието неудобства.
  2. Приема се, че Потребителят е наясно с необходимата за нормалното протичане на пътуването физическа подготовка и се е уверил, че няма никакви здравословни проблеми, които биха му попречили да осъществи програмата.
  3. Потребителят приема решенията на водача – представител на Туроператора. В случай, че той прецени, че определена ситуация, макар и включена в програмата, застрашава групата, той може да я промени или избегне, без това да бъде обект на рекламация, ако това му действие не излага на риск живота и здравето както на Потребителя, така и водача и на другите участници в пътуването.
 9. Ред за именение и прекратяване на договора
  1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора, във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен договора.
  2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва в писмена форма.
  3. При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора, задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
 10. Други условия
  1. Настоящите общи условия са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодатекство.
  2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договора.
  3. Всички спорове по изпълнението на договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че не постигнат съгласие, споровете ще се решават от компетентниябългарски съд.
  4. Общите условия са неразделна част от договора за организирано пътуване на „Вагабонд Травъл“ ООД